Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate