Ethyl 2-[2-isobutoxy-5-(5-methoxycarbonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate