4-Oxo-3-[(phenylmethyl)oxy]-4H-pyran-2-carboxylic Acid