2-[(1E)-2-Phenylethenyl]-3-(phenylmethoxy)-4H-pyran-4-one