Tolterodine Impurities

 • CAS No.: 16299-22-2 - Tolterodine Benzopyranone Impurity

  Tolterodine Benzopyranone Impurity

  CAS No. : 16299-22-2
  Synonyms : 6-Methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one; 6-Methyl-4-Phenylchromen-2-One
  Catalog No. : SA28218

  Backorder


 • CAS No.: 1189501-90-3 - Didesisopropyl Tolterodine

  Didesisopropyl Tolterodine

  CAS No. : 1189501-90-3
  Synonyms : rac Didesisopropyl Tolterodine; 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine; 2-(3-Amino-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
  Catalog No. : SA28217

  Backorder


 • CAS No.: NA - (R)-Tolterodine Propionic Acid Impurity

  (R)-Tolterodine Propionic Acid Impurity

  CAS No. : NA
  Synonyms : (R)-3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoic acid
  Catalog No. : SA28216

  Backorder


 • CAS No.: NA - Tolterodine Methoxy Propylamine Impurity Racemate

  Tolterodine Methoxy Propylamine Impurity Racemate

  CAS No. : 1017224-71-3
  Synonyms : 3-Phenyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)propylamine
  Catalog No. : SA28215

  Backorder


 • CAS No.: 894773-86-5 - 2-(3-methansulfonyl-1-phenylpropyl)-4-methylphenyl methansulfonate

  2-(3-methansulfonyl-1-phenylpropyl)-4-methylphenyl methansulfonate

  CAS No. : 894773-86-5
  Synonyms : 2-[3-(Methanesulfonyloxy)-1-phenylpropyl)-4-methylphenyl Methanesulfonate; 5-Methyl-2-[(methylsulfonyl)oxy]-γ-phenylbenzenepropanol 1-Methanesulfonate
  Catalog No. : SA28214

  Backorder


 • CAS No.: 851789-43-0 - 2-Hydroxy-5-methyl-γ-phenylbenzenepropanol

  2-Hydroxy-5-methyl-γ-phenylbenzenepropanol

  CAS No. : 851789-43-0
  Synonyms : 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol; 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)- 3-phenylpropanol; 2-Hydroxy-5-methyl-γ-phenylbenzenepropanol
  Catalog No. : SA28213

  Backorder


 • CAS No.: NA - Diol acetate tolterodine impurity

  Diol acetate tolterodine impurity

  CAS No. : 2514856-06-3
  Synonyms : 3-(2-Hydroxytolyl)-3-phenylpropyl acetate
  Catalog No. : SA28212

  Backorder


 • CAS No.: 40546-94-9 - Tolterodine lactone impurity

  Tolterodine lactone impurity

  CAS No. : 40546-94-9
  Synonyms : rac-6-Methyl-4-phenylchroman-2-one; 6-Methyl-4-phenyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-2-one
  Catalog No. : SA28211

  Backorder


 • CAS No.: 209747-04-6 - Tolterodine lactol impurity

  Tolterodine lactol impurity

  CAS No. : 209747-04-6
  Synonyms : rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol; 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-ol; 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-ol
  Catalog No. : SA28210

  Backorder


 • CAS No.: 854306-72-2 - Tolterodine dimer impurity

  Tolterodine dimer impurity

  CAS No. : 854306-72-2
  Synonyms : Tolterodine Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers); 2,2′-[[(1-Methylethyl)imino]bis(1-phenyl-3,1-propanediyl)]bis[4-methylphenol]; Phenol, 2,​2′-​[[(1-​methylethyl)​imino]​bis(1-​phenyl-​3,​1-​propanediyl)​]​bis[4-​methyl
  Catalog No. : SA28209

  Backorder


 • CAS No.: 194482-41-2 - Monoisopropyl tolterodine impurity

  Monoisopropyl tolterodine impurity

  CAS No. : 194482-41-2
  Synonyms : (R)-Desisopropyl Tolterodine; 4-Methyl-2-[(1R)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol
  Catalog No. : SA28208

  Backorder


 • CAS No.: 140-10-3 - Trans-cinnamic acid tolterodine impurity

  Trans-cinnamic acid tolterodine impurity

  CAS No. : 140-10-3
  Synonyms : (2E)-3-Phenyl-2-propenoic Acid; (E)-3-Phenyl-2-propenoic Acid; trans-β-Carboxystyrene
  Catalog No. : SA28207

  Backorder


 • CAS No.: 106-44-5 - P-Cresol Tolterodine impurity

  P-Cresol Tolterodine impurity

  CAS No. : 106-44-5
  Synonyms : 4-Methylphenol; p-Cresol; 1-Hydroxy-4-methylbenzene; 1-Methyl-4-hydroxybenzene; 4-Cresol; 4-Hydroxytoluene
  Catalog No. : SA28206

  In stock


 • CAS No.: NA - Tolterodine EP Impurity G

  Tolterodine EP Impurity G

  CAS No. : NA
  Synonyms : (R)-Tolterodine N-Oxide; Tolterodine N-Oxide; N,N-Diisopropyl-3(R)-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-amine N-oxide
  Catalog No. : SA28205

  Backorder


 • CAS No.: 124937-54-8 - Tolterodine EP Impurity F

  Tolterodine EP Impurity F

  CAS No. : 124937-54-8
  Synonyms : Tolterodine (S)-Isomer; S-(-)-Tolterodine; 2-[(1S)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol D-Tartrate; (S)-Tolterodine; N,N-Diisopropyl-3(S)-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-amine
  Catalog No. : SA28204

  Backorder


 • CAS No.: 480432-14-2 - Tolterodine EP Impurity E

  Tolterodine EP Impurity E

  CAS No. : 480432-14-2
  Synonyms : Tolterodine Monoisopropyl Analog Racemate; rac-N-Des-Isopropyl Tolterodine; 2-[3-(Isopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenol
  Catalog No. : SA28203

  Backorder


 • CAS No.: 1391053-65-8 - Tolterodine EP Impurity D

  Tolterodine EP Impurity D

  CAS No. : 1391053-65-8
  Synonyms : Tolterodine Monoisopropyl Methoxy Analog Racemate; Desisopropyl Tolterodine Methyl Ether (res); 2-[3-(Isopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-methylphenyl methyl ether; 4-Methyl-2-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol Methyl Ether; N-(Isopropyl)-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine
  Catalog No. : SA28202

  Backorder


 • CAS No.: 124935-89-3 - Tolterodine EP Impurity C

  Tolterodine EP Impurity C

  CAS No. : 124935-89-3
  Synonyms : Tolterodine USP RC A; rac-Tolterodine Methoxy Analog; 2-​Methoxy-​5-​methyl-​N,​N-​bis(1-​methylethyl)​-​γ-​phenyl-​benzenepropanamine (2E)​-​2-Butenedioate; N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-amine
  Catalog No. : SA28201

  Backorder


 • CAS No.: 124937-73-1 - Tolterodine EP Impurity A

  Tolterodine EP Impurity A

  CAS No. : 124937-73-1
  Synonyms : Tolterodine Methoxy Propanol Analog; 3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol; 2-Methoxy-5-methyl-γ-phenylbenzenepropanol; 3-Phenyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)propanol
  Catalog No. : SA28200

  Backorder