(S)-3-Chloro-1-phenyl-1-[2-methyl-phenoxyl]propane