(R)-3-Chloro-1-phenyl-1-[2-methyl-4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenoxy]propane