Rosuvastatin EP Impurity G; Rosuvastatin enantiomer