R-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl) -5-(hydroxymethyl) oxazolidine-2-one