Nintedanib (E)-methyl 1-acetyl-3-(methoxy(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate