N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-methanesulfonamide