Methyl (3R)-3-(tert-Butyldimethylsilanyloxy)-5-oxo-6-(triphenylphosphanylidene)hexanoate