Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate