Ethyl-2-chloro-2-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)acetate