4-[4-(Dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile