2-Ethylbutyl ((S)-(perfluorophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate