(2-Chloro-5-iodophenyl)[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methanone