2-(5-Cyano-2-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid