2-{4-[2-Hydroxy-3-(o-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazinyl}-1-(2,4-xylidino)-1-ethanone