2-(3-Formyl-4-methoxyphenyl)-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetonitrile