2-[3-(5-Ethoxycarbonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-isobutoxyphenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid