1-[(4-Benzyloxyphenyl)-(dimethylcarbamoyl)methyl]cyclohexanol