S)-1-(3-Ethoxy-4-Methoxyphenyl)-2-(Methylsulfonyl)ethanamine