N-(3-(3-fluoro-4-morpholinophenylamino)propyl)-N-(((S)-3-(3-fluoro-4-morpholionphenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl) methyl)amine