Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate