dimethyl 2-(2-fluorobiphenyl-4-yl)-2,3-dimethylsuccinate