(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone