5-[4’-Bromomethyl-(1,1’-biphenyl)-2-yl]-2-triphenylmethyltetrazole