4′-((5-(azido methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-carbonitrile