3-Benzyloxy-2-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-4H-pyran-4-one