3-[(5S)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4S)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one