3-(4-(3-(Dimethylamino)-3-phenylpropoxy)naphthalen-1-yl)-1-phenylpropan-1-one