(2’S)-2′-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-4-acetylamino-2,4′-biisoindole-1,1′,3,3′-tetrone