2-Ethylbutyl ((4-nitrophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)-D-alaninate