2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene