1-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-3,3-diphenyl-1-propanone