Nizatidine Impurities

 • CAS No.: NA - Nizatidine Impurity 1

  Nizatidine Impurity 1

  CAS No. : NA
  Synonyms : N-[2[[[2-[(dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1-thiomethyl etheneamine
  Catalog No. : SA34416

  In stock


 • CAS No.: NA - 4-Chloromethyl-2-Dimethylaminomethyl-4-hydroxythiazoline

  4-Chloromethyl-2-Dimethylaminomethyl-4-hydroxythiazoline

  CAS No. : 92759-37-0
  Synonyms : 4-(chloromethyl)-2-((dimethylamino)methyl)-4,5-dihydrothiazol-4-ol
  Catalog No. : SA34415

  In stock


 • CAS No.: 82586-71-8 - 4-Chloromethyl-2-Dimethylamino methyl thiazole

  4-Chloromethyl-2-Dimethylamino methyl thiazole

  CAS No. : 82586-71-8
  Synonyms : (chloromethyl)-N,N-dimethyl-2-Thiazolemethanamine; N-{[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]methyl}-N,N-dimethylamine
  Catalog No. : SA34414

  In stock


 • CAS No.: NA - Nizatidine N-Oxide

  Nizatidine N-Oxide

  CAS No. : NA
  Synonyms : (E)-N,N-dimethyl-1-(4-((2-(1-(methylamino)-2-nitrovinylamino)ethylthio)methyl)thiazol-2-yl)methanamine oxide
  Catalog No. : SA34413

  Backorder


 • CAS No.: 82586-78-5 - Nizatidine N-Desmethyl Metabolite

  Nizatidine N-Desmethyl Metabolite

  CAS No. : 82586-78-5
  Synonyms : N-Desmethyl Nizatidine ; N2-Monodesmethyl Nizatadine ; N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine; N-Methyl-N’-[2-[[[2-[(methylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine
  Catalog No. : SA34412

  In stock


 • CAS No.: 112233-23-5 - Nizatidine EP Impurity K

  Nizatidine EP Impurity K

  CAS No. : 112233-23-5
  Synonyms : Ranitidine EP Impurity G; 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one oxime hydrochloride; 5,6-Dihydro-3-(methylamino)-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride
  Catalog No. : SA34411

  In stock


 • CAS No.: 78441-69-7 - Nizatidine EP Impurity J

  Nizatidine EP Impurity J

  CAS No. : 78441-69-7
  Synonyms : 2-[(N,N-Dimethylamino)methyl]-4-(hydroxymethyl) thiazole; 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolemethanol
  Catalog No. : SA34410

  In stock


 • CAS No.: 82586-81-0 - Nizatidine EP Impurity I

  Nizatidine EP Impurity I

  CAS No. : 82586-81-0
  Synonyms : N-[2-[[[2-[(Dimethylamino) methyl]thiazol-4-yl] methyl]sulphanyl] ethyl]-N′-methylurea; Des(N’-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamino) N’-Methylurea
  Catalog No. : SA34409

  Backorder


 • CAS No.: 27366-72-9 (HCl salt); 27507-28-4 (Base) - Nizatidine EP Impurity H

  Nizatidine EP Impurity H

  CAS No. : 27366-72-9 (HCl salt); 27507-28-4 (Base)
  Synonyms : 2-(Dimethylamino)thioacetamide; 2-(Dimethylamino)ethanethioamide
  Catalog No. : SA34408

  In stock


 • CAS No.: NA - Nizatidine EP Impurity G

  Nizatidine EP Impurity G

  CAS No. : 1193434-63-7
  Synonyms : N,N′-bis[2-[[[2-[(Dimethylamino) methyl]thiazol-4-yl] methyl]sulphanyl] ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
  Catalog No. : SA34407

  In stock


 • CAS No.: NA - Nizatidine EP Impurity F

  Nizatidine EP Impurity F

  CAS No. : NA
  Synonyms : (EZ)-N1,N1′-[Thiazole-2,4-diylbis(methylenesulphanediylethylene)] bis(N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
  Catalog No. : SA34406

  Backorder


 • CAS No.: 188666-11-7 - Nizatidine EP Impurity E

  Nizatidine EP Impurity E

  CAS No. : 188666-11-7
  Synonyms : N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl] methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide
  Catalog No. : SA34405

  In stock


 • CAS No.: 78441-62-0 - Nizatidine EP Impurity D

  Nizatidine EP Impurity D

  CAS No. : 78441-62-0
  Synonyms : 2-[(N,N-Dimethylamino)methyl]-4-[(2-aminoethyl)thiomethyl] thiazole
  Catalog No. : SA34404

  In stock


 • CAS No.: 102273-13-2 - Nizatidine EP Impurity C; Nizatidine Sulfoxide

  Nizatidine EP Impurity C; Nizatidine Sulfoxide

  CAS No. : 102273-13-2
  Synonyms : Nizatidine S-Oxide; N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]sulfinyl]ethyl]-N’-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
  Catalog No. : SA34403

  In stock


 • CAS No.: 61832-41-5 - Nizatidine EP Impurity B

  Nizatidine EP Impurity B

  CAS No. : 61832-41-5
  Synonyms : Ranitidine EP Impurity K; (EZ)-1-Methylamino-1-methylthio-2-nitroethene; N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitro-ethenamine; 1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene; 2-(Methylthio)-2-(methylamino)-1-nitroethene
  Catalog No. : SA34402

  In stock


 • CAS No.: 54252-45-8 - Nizatidine EP Impurity A

  Nizatidine EP Impurity A

  CAS No. : 54252-45-8
  Synonyms : N,N’-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine; 1,1-Bis(methylamino)-2-nitroethene
  Catalog No. : SA34401

  In stock


 • CAS No.: 76963-41-2 - Nizatidine

  Nizatidine

  CAS No. : 76963-41-2
  Synonyms : Nizax; N-(2-[(2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methylthio]ethyl)-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
  Catalog No. : SA34400

  In stock