2-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-1-(6-methyl-pyridin-3-yl)-ethanone