Thiothixene Impurities

 • CAS No.: 850808-70-7 - 2-Trifluoromethyl-9-allyl-9-thioxanthen-ol

  2-Trifluoromethyl-9-allyl-9-thioxanthen-ol

  CAS No. : 850808-70-7
  Synonyms : 9-(2-Propen-1-yl)-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ol; 9-(2-Propenyl)-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ol
  Catalog No. : SA44307

  Backorder


 • CAS No.: 3313-27-7 - Trans Thiothixene

  Trans Thiothixene

  CAS No. : 3313-27-7
  Synonyms : (E)-Thiothixene; (E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide
  Catalog No. : SA44306

  Backorder


 • CAS No.: 3285-53-8 - N

  N,N-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthene-2-sulfonamide

  CAS No. : 3285-53-8
  Synonyms : 2-(N,N-dimethylsulphonamido)thioxanthen-9-one
  Catalog No. : SA44305

  Backorder


 • CAS No.: NA - (Z)-9-(2-Propen-1-ylidene)-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthene

  (Z)-9-(2-Propen-1-ylidene)-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthene

  CAS No. : NA
  Synonyms : (Z)-9-Allylidene-2-(trifluoromethyl)-thioxanthene; (Z)-9-(2-Propenylidene)-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthene
  Catalog No. : SA44304

  Backorder


 • CAS No.: 2413-38-9; 2709-56-0 (Free base) - Flupentixol

  Flupentixol

  CAS No. : 2413-38-9; 2709-56-0 (Free base)
  Synonyms : (E/Z)-Flupentixol Dihydrochloride; 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
  Catalog No. : SA44303

  Backorder


 • CAS No.: 51529-01-2;Free Base: 53772-82-0 - cis-(Z)-Flupentixol

  cis-(Z)-Flupentixol

  CAS No. : 51529-01-2;Free Base: 53772-82-0
  Synonyms :  (Z)-Flupentixol Hydrochloride; α-Flupenthixol Hydrochloride; 4-[3-[(3Z)-2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride
  Catalog No. : SA44302

  Backorder


 • CAS No.: 497177-58-9 - Keto Thiothixene Impurity

  Keto Thiothixene Impurity

  CAS No. : 497177-58-9
  Synonyms : N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-oxopropyl]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide
  Catalog No. : SA44301

  Backorder


 • CAS No.: 3313-26-6 - Thiothixene

  Thiothixene

  CAS No. : 3313-26-6
  Synonyms : cis-Thiothixene; (Z)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide; (Z)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-Thioxanthene-2-sulfonamide
  Catalog No. : SA44300

  Backorder